Memoir in pinyin

https://pinyin.info/readings/pinyin_riji_duanwen.html

A memoir in pinyin. I find it difficult to read

go to home